25 Kasım 2013 Pazartesi

teos 8.bölüm soru ve cevaplar 4


BÖLÜM 8

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SORULARI

BU BÖLÜMÜN SORULARI 8.SINAVDA 22.-27.SORULAR ARASINI

OLUŞTURMAKTADIR…

SORU: Dikey yüzdeler tekniği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- Dönem net karının grup toplamlarına göre dikey yüzdesi %100’dür

SORU: Karşılaştırmalı tablolar analizi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- Karşılaştırmalı tablolar analizinde değişimler hem parasal olarak hem de oransal(yüzde) olarak hesaplanır

SORU: Aşağıdakilerden hangisi mali analiz tekniklerinden biri değildir?

- Sektörel Analiz Tekniği

SORU: Bir işletmenin 30.00 TL net satış yaptığı döneme ait dikey tablolar analizinde;olağan karkaleminin yüzdesi %23, dönem karının yüzdesi de %27 olarak hesaplanmışsa, bu işletmenin aynı

dönemdeki olağandışı faaliyetlerinin karlılık üzerindeki etkisi hakkında aşağıdakilerden hangisi

doğrudur?

- İlgili dönemde; olağan dışı gelir ve karlar toplamı, olağandışı gider ve zararlartoplamından 1.200 TL daha fazladır.

SORU: Eğilim (trend) yüzdeleri tekniği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- I ve II

SORU: Bir işletmenin 20.000 TL net satış yaptığı döneme ait dikey tablolar analizinde; brüt satış karıkaleminin yüzdesi %20, faaliyet karının yüzdesi de %12 olarak hesaplanmışsa, bu işletmenin aynı

dönemdeki faaliyet giderlerinin toplamı kaç TL’dir?

- 1.600 TL

SORU: Dikey yüzdeler tekniği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

- Dikey yüzdeler iki farklı zamandaki değişimi saptamak amacıyla hesaplanır. 

SORU: Aşağıda yer alan formül ne amaçla kullanılmaktadır?Cari dönem tutarı – Önceki dönem tutarı

X=--------- -------------------------------------------------------------- x 100

Önceki Dönem Tutarı

- Karşılaştırmalı tablolar analizinde artış veya azalış yüzdelerinin hesaplamak için

SORU: Dönen varlıklar ile kısa vadeli yabancı kaynaklara ait analiz verileri karşılaştırılarak birdeğerlendirme yapılıyorsa, aşağıdakilerden hangisi amaçlıyordur?

- Likidite Analizi

SORU: Bir işletmenin 700 TL net satış yaptığı döneme ait dikey tablolar analizinde; dönem karıkaleminin yüzdesi %20 olarak hesaplanmışsa, bu işletmenin dönem karı kaç TL’dir?

- 140 TL

SORU: Karşılaştırmalı (Mukayeseli) tablolar tekniğine aynı zamanda aşağıdakilerden hangisidenilmektedir?

- Yatay Analiz

SORU: Yalnızca dönen varlıklar ile duran varlıklara ait analiz verileri karşılaştırılarak birdeğerlendirme yapılıyorsa, aşağıdakilerden hangisi amaçlanıyordur?

- İşletmenin ticaret işletmesi mi üretim işletmesi mi olduğunun değerlendirilmesi

SORU: Dikey yüzdeler tekniği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I, II ve III

SORU: Bir işletmenin hesaplarında ortaya çıkan genel eğilimleri saptayarak gerekli müdahaleleriyapmak amacıyla uygulanan analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

- Trend Yüzdeleri Tekniği

SORU: Bir işletmenin alınan sipariş avansları ile verilen sipariş avanslarının analiz edilmiş bilgilerikarşılaştırarak bir değerleme yapılıyorsa, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanıyordur?

- İşletmenin tedarikçilerine ve müşterilerine karşı pazarlık gücünün değerlendirilmesi

SORU: Bir işletmenin 600 TL net satış yaptığı döneme ait dikey tablolar analizinde; olağan karkaleminin yüzdesi %35 olarak hesaplanmışsa, bu işletmenin olağan karı kaç TL’dir?

- 210 TL 

SORU: Bir işletmenin 200 TL net satış yaptığı zaman dikey tablolar analizinde brüt satış karıkaleminin yüzdesi %15 olarak hesaplanmışsa bu işletmenin satışlarının maliyet kaç TL’dir?

- 170 TL

SORU: Bir dönem veya tarihe ait bilgileri içeren finansal tabloların grup toplamlarına veya geneltoplamlara göre oransal ilişkilerini ortaya koyan dikey yüzdeler analizi tekniğini aynı zamanda bir

‘’…’’ dir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- Statik Analiz

SORU: Karşılaştırmalı (Mukayeseli) tablolar tekniğini aynı zamanda bir ‘’…’’ dir. Cümlesinde boşbırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- Dinamik Analiz

SORU: Karşılaştırmalı tablolar analizi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- I, II ve III

SORU: Yabancı kaynaklar ile özkaynaklara ait analiz verileri karşılaştırılarak bir değerlendirmeyapılıyorsa, aşağıdakilerden hangisi amaçlanıyordur?

- İşletmenin temel finansman politikasının değerlendirilmesi

SORU: Eğilim (Trend) yüzdeleri tekniği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- Eğilim yüzdeleri tekniğini kullanarak analiz yapabilmek için bir yılın veya tarihin baz(temel) olarak belirlenmesi gerekir.

SORU: Bir işletmenin 500 TL net satış yaptığı döneme ait dikey tablolar analizinde; faaliyet karıkaleminin yüzdesi % 30 olarak hesaplanmışsa bu işletmenin faaliyet karı kaç TL’dir?

- 150 TL

SORU: Bir işletmenin 400 TL net satış yaptığı döneme ait dikey tablolar analizinde; faaliyet karıkaleminin yüzdesi % 25 olarak hesaplanmışsa bu işletmenin bir dönem boyunca gerçekleştirdiği her

100 TL net satışın kaç TL’si kadar faaliyet karı gerçekleşmiştir?

- 25 TL

SORU: Bir işletmenin 10.000 TL net satış yaptığı döneme ait dikey tablolar analizinde; brüt satış karıkaleminin yüzdesi %24 faaliyet karının yüzdesi de %15 olarak hesaplanmışsa, bu işletmenin faaliyet

giderlerinin toplamı kaç TL’dir?

- 900 TL 

SORU: Bir işletmenin 50.000 TL net satış yaptığı döneme ait dikey tablolar analizinde; dönem karıkaleminin yüzdesi %32, dönem net karının yüzdesi de %24, olarak hesaplanmışsa bu işletmenin

aynı dönemde ayırdığı vergi ve diğer yasal yükümlülüklerinin karşılığı kaç TL’dir?

- 4.000 TL

SORU: Bir işletmenin 1.200 TL net satış yaptığı döneme ait dikey tablolar analizinde; dönem netkarı kaleminin yüzdesi %10 olarak hesaplanmışsa, bu işletmenin dönem net karı kaç TL’dir?

- 120 TL

SORU: Bir işletmenin brüt satışları ile satış ıskontolarına ait bilgilerin karşılaştırılması suretiyleöncelikle aşağıdakilerden hangisi ile sonuçlara ulaşabilir?

- İşletmenin sektördeki rekabetçi konumu