25 Kasım 2013 Pazartesi

teos 8.bölüm soru ve cevapları 6

GÜLTEKİN ÇOKLU

gultekin.coklu16@gmail.com

BÖLÜM 8

VERGİ HUKUKU SORULARI

BU BÖLÜMÜN SORULARI 8.SINAVDA 32.-40.SORULAR ARASINI

OLUŞTURMAKTADIR…

SORU: Aşağıdakilerden hangisi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kurumlar vergisimuafiyetine tabi değildir?

- Tüketim ve taşımacılık Kooperatifleri

SORU: Dar mükellefiyet esasına göre vergilendirilenlerde tarhiyatın muhatabının Türkiye ‘yi terketmesi halinde kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

- Ülkeyi terk etmesinden önceki on beş gün içinde

SORU: Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecek bir giderunsuru değildir?

- Para Cezaları

SORU: ‘’Bir işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya, değerden düşmeye konuolan varlıkların değerinin yok edilmesi’’ tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

- Amortisman

SORU: ‘’Kurumlar vergisi, beyannamesinin verildiği dönemin sonuna kadar ödenir’’ cümlesinde yerverilen sürenin niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

- Kanuni Süre

SORU: Ticari sermeye ye dâhil olmayan binek otomobil hangi değerleme esası kullanılarakdeğerlenir?

- Emsal Bedel

SORU: Bay A’nın şahsına ait bir gayrimenkulü bir bedel karşılığında konut olarak kiralamasısonucunda aşağıda yer alan vergilerden hangisi / hangileri doğabilecektir?

- Sadece Gelir Vergisi

SORU: Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespiti sırasında kazançtan indirilecek bir giderdeğildir?

- Vergi CezalarıGÜLTEKİN ÇOKLU

gultekin.coklu16@gmail.com

SORU: 2009 yılına ilişkin olarak ortaya çıkan kurum zararı en son hangi yılın kurumlar vergisibeyannamesindeki kardan mahsup edilebilir?

- 2014

SORU: 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile taşınmazlar ve iştirak hisleri satış kazancı istisnasınailişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- Kazancın tamamının istisna olması

SORU: Kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde tebliği yapacak olan idare tarafından belirlenecek veilgileye tebliğ edilecek süre aşağıdakilerden hangisidir?

- 15 günden az olamaz

SORU: Aşağıdakilerden hangisi kurumlar Vergisi Kanunu’nda vergi muafiyetinin konusuna girebilir?

- Kooperatifler

SORU: Vergi Usul Kanunu uygulamasında ticari kazançlarda kazanç tespit yöntemi olan işletmehesabı esasında aşağıdaki unsurlardan hangisi kullanılmamaktadır?

- Öz Sermaye

SORU: Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergi Kanunu içerisinde düzenlenmiş olan bir istisnadeğildir?

- Sergi ve panayır istisnası

SORU: Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi mükellefidir?

- İş ortaklıkları

SORU: Vergi kanunlarının uygulamasında kullanılacak olan kar tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

- Mali Kar

SORU: Aşağıdakilerden hangisi kurumlarda tam mükellefiyetle ilgili olarak doğru bir açıklamadeğildir?

- İş yerinin Türkiye’ de olması yeterlidir.